Connecta

Connecta AB är ett svenskt konsultbolag. Connecta arbetar tillsammans med ledningen i sina kundföretag med företagsförändringar. Man erbjuder sin kompetens inom kombinationen IT och management. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting.

Inom området Management Consulting återfinns tjänsteområdena; Strategy, Information Technology, Operational Excellence and Transformation, Supply Chain Management, Sales and Marketing Excellence, Finance and Performance Management.

Enterprise Consulting är uppdelat i tjänsteområdena; Business Intelligence, Business Architecture, Application Strategy, Business Technology, Business Solutions.
Tjänsteområdena Digital Strategy & Organisation, Digital Workplace och Web Solution & Realisation återfinns i affärsområdet Digital Consulting.Connecta 2

 

Historisk tillbakablick
1993 grundades Connecta AB, ett managementkonsultbolag. Man rekryterar under de kommande åren konsulter från konkurrenter varpå bolaget expanderar snabbt. I samband med expansionen breddas verksamheten till att innefatta IT- och HRM-tjänster, bland andra. I september 1999 noteras Connecta på Stockholmsbörsens O-lista.

Under våren 2000, beslutas att Connecta och Information Highway ska gå samman och det nya bolaget får namnet Adcore. Snabbt utvecklas Adcore till en internationell koncern. Man har då kontor i 13 länder och 1 750 medarbetare. Expansionen går snabbt och redan i början av 2001 har man nästintill 2 000 medarbetare, fördelade på ett 30-tal kontor. En kraftig försämring av marknaden, med minskad efterfrågan på och ett betydande överutbud av tillgängliga konsulttjänster ledde till svåra lönsamhetsproblem för hela branschen. Det kom att leda till att den verksamhet som Adcore hade utanför Sverige kom att avvecklas. Resurserna flyttades och koncentrerades till Stockholmsregionen.

År 2002 blir Adcore Connecta åter igen. Man ansluts till Nya Marknaden och Connecta noteras på nytt på Stockholmsbörsen den 30 maj 2005. Varpå god tillväxt följer under åren 2005-2008.

2008 bildas ett helägt dotterbolag för styrning och ägande av delägda partnerbolag – Connecta Partner Investment (CPI). På grund av finanskrisen 2009 blir lönsamheten i branschen lidande vilket även drabbar Connecta.

Genom dotterbolaget Tarento, etablerar Connecta verksamhet i indiska Bangalore år 2010.

Ett nytt koncernbolag för kompetensförsörjning inom IT etableras 2012 – Titan IT.

2011 delas verksamheten i Connecta upp i de tre affärsområdena; tjänster inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting.

 

Geografisk hemvist
Connecta AB är baserat i Stockholm och har ett kontor lokaliserat i Malmö.

 

Uppdragsgivare
Connectas uppdragsgivare är främst större nordiska bolag.